Dubrovnik đang gặp nhiều vấn đề liên quan tới quá tải cơ sở hạ tầng du lịch.

Theo Quỳnh Dương