Theo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), trong tháng 10/2020, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thoái vốn tại 2 doanh nghiệp (DN) với giá trị 26 tỷ đồng, thu về 73,5 tỷ đồng. Trong 10 tháng đầu năm 2020 các DN đã thoái được 925,6 tỷ đồng, thu về 1.918,5 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại các DN.

Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến tháng 10/2020: thoái 25.695 tỷ đồng, thu về 172.990,7 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại các DN.

Trong đó: Thoái vốn nhà nước tại 102 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.964 tỷ đồng, thu về 9.643 tỷ đồng (đạt 29% về số lượng và 8% về giá trị so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) từ thoái vốn nhà nước tại các DN.

Thoái vốn nhà nước tại các DN ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg: Đã thoái 3.785 tỷ đồng vốn nhà nước, thu về 110.392 tỷ đồng (bao gồm khoản thoái 3.436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco).

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.945 tỷ đồng, thu về 52.954 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty.

Trong công tác cổ phần hóa,10 tháng đầu năm 2020, Cục Tài chính DN nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa của 7 DN, trong đó có 1 DN thuộc kế hoạch cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là Công ty TNHHMTV giống gia súc Hải Dương.

Theo H.H – Daidoanket.vn

Link bài viết: http://daidoanket.vn/10-thang-dau-nam-thu-1918-ty-dong-tu-thoai-von-524414.html