Đó là, Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học); Kế hoạch bài dạy (giáo án); Sổ theo dõi và đánh giá học sinh; Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Ông Di Văn An (Sóc Trăng) là giáo viên trường trung học cơ sở. Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, ông phải thực hiện 6 loại hồ sơ, bao gồm: Kế hoạch giáo dục của giáo viên (sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp); Kế hoạch bài dạy (giáo án); Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (sổ điểm cá nhân); Sổ chủ nhiệm; Sổ dự giờ; Lịch báo giảng hàng tuần.

Tuy nhiên theo ông An được biết, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học chỉ quy định 4 loại hồ sơ. Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch giáo dục của giáo viên là sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp.

Ông An hỏi, theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, Kế hoạch giáo dục của giáo viên bao gồm những nội dung gì?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường, đối với giáo viên gồm:

a) Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học);

b) Kế hoạch bài dạy (giáo án);

c) Sổ theo dõi và đánh giá học sinh;

d) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/11/2020.

Chinhphu.vn
Link bài viết gốc: http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/4-loai-so-sach-giay-to-giao-vien-phai-lam-tu-thang-112020/412832.vgp