Cụ thể, ngày 30/12/2021, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã ra Văn bản số 3517/PCHT-TCKT+KHVT về việc phối hợp thực hiện hợp đồng số 03/2021 ngày 15/12/2021, về việc dừng cuộc đấu giá với Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô.

Điện lực Hà Tĩnh có văn bản gửi Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/2021-HĐDV ngày 15/12/2021 đã ký giữa Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô về việc uỷ quyền bán đấu giá tài sản thanh lý tài sản, CCDC, VTTB điện thu hồi, ứ đọng kém mất phẩm chất không có nhu cầu sử dụng có chứa CTNH đợt 2 năm 2021.

Đến thời điểm hiện nay, thời hạn hợp đồng cũng gần hết. Căn cứ các điều khoản hợp đồng đã ký, thì Công ty Điện lực Hà Tĩnh chưa nhận được thông tin đăng tải theo quy định tại mục 7.2.3, điều 7: “Thực hiện trình tự, thủ tục bán đấu giá theo đúng Luật đấu giá số 01/2016/QH14 và phải thông báo công khai về việc đấu giá bán tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng có uy tín của trung tương hoặc địa phương nơi tổ chức đấu giá theo quy định trong Luật đấu giá – Thực hiện thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của trung tương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và trang thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc (Điều 57 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14)”.

Vậy, Công ty Điện lực Hà Tĩnh kính đề nghị Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô dừng cuộc đấu giá theo hợp đồng đã ký, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ theo các điều khoản của hợp đồng để thực hiện đúng theo quy chế của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, quy định của nhà nước và pháp luật về đấu giá tài sản.

Theo Trường Sang ( Ngaymoionline.com.vn)