Theo đó, nguồn kinh phí phân bổ để thực hiện các nội dung như: Hỗ trợ phát triển sản xuất có liên kết gắn với chuyển đổi số: Chuyển đổi số trong công tác quản trị gắn với quản lý Nhà nước về hợp tác xã nông nghiệp toàn tỉnh; Thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP: Xây dựng 3 mô hình điểm làng, khu dân cư thông minh ở 3 vùng miền…

Chương trình OCOP là một trong những mục tiêu quan trọng được Hà Tĩnh ưu tiên nhằm nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh (Ảnh: Ngô Thắng).

Phân bổ thực hiện tiêu chí môi trường: Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ dân tại 2 xã miền núi biên giới chưa đạt chuẩn; xây dựng công trình thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình; nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng; xây dựng mô hình sinh kế bền vững, gia đình nông thôn mới kiểu mẫu, khởi nghiệp OCOP, an ninh trật tự…

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc các địa phương được giao kế hoạch vốn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để tổ chức triển khai thực hiện, nhất là nguồn vốn sự nghiệp; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng và quy định hiện hành.

Các Sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành.

UBND các xã quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành; ưu tiên nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn, các nội dung xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, xử lý môi trường; tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời giải ngân nguồn vốn ngay khi có khối lượng nghiệm thu, không tập trung thanh toán vào cuối năm; hoàn thiện hồ sơ quyết toán đối với công trình hoàn thành.

Theo: Phương Dung (Báo Xây Dựng)