94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, làng quê trù phú

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền của Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đạt nhiều kết quả quan trọng. Diện mạo nông thôn nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt hơn 35 triệu đồng/năm.

Với 94% xã đạt chuẩn nông thôn mới, hạ tầng nông thôn của Hà Tĩnh sạch đẹp, khang trang. Ảnh: KHCN

Đến nay, toàn tỉnh có 171/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỉ lệ 94%), 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 747 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 7.244 vườn mẫu; 8/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng khu vực nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Kinh tế nông thôn tăng trưởng khá, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp đạt kết quả quan trọng.

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh kiểm tra kết quả xây dựng NTM. Ảnh: Q.C (chụp trước thời điểm dịch COVID-19)

Quá trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tập trung làm chắc từ cơ sở, xuất phát từ lợi ích của người dân, khơi dậy tính tự giác, sáng tạo của người dân. Nhờ phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân, người dân thấy được lợi ích thiết thực của quá trình xây dựng nông thôn mới nên nhiều xã tuy rất khó khăn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới rất thuyết phục.

Tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất. Chú trọng nguồn lực xã hội hóa; xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội vùng nông thôn; động viên con em Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới của quê hương.

Phấn đấu xây dựng thành công tỉnh nông thôn mới

Từ những kết quả đạt được, Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  chọn thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Đây cũng là mục tiêu được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để cụ thể hóa mục tiêu đề ra, ngày 15.7.2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025”. Theo đó, Hà Tĩnh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, mục đích đề án. Tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế tổng hợp ở nông thôn. Ưu tiên phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có lợi thế, nhất là các loại cây ăn quả, hải sản chế biến, các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm), trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và đẩy mạnh liên kết sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã. Quan tâm phát triển công nghiệp chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm; khôi phục các làng nghề truyền thống, phát triển các ngành nghề mới; khuyến khích người dân phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, gắn với thương mại, dịch vụ ở nông thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết: Thời gian tới, tỉnh sẽ đổi mới phương thức lãnh đạo, ngoài việc ưu tiên hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, Hà Tĩnh quan tâm đầu tư hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục; bảo vệ môi trường sinh thái xanh – sạch – đẹp – an toàn; xây dựng môi trường văn hóa – xã hội lành mạnh, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, văn hóa ứng xử nông thôn; tăng cường đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư; khơi dậy, phát triển các giá trị chuẩn mực của con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Hiện nay, phần lớn các khu dân cư kiểu mẫu ở nhiều huyện như Nghi Xuân, Kỳ Anh, Hương Sơn… đều có câu lạc bộ văn hóa dân gian dưới các hình thức khác nhau. Huyện Nghi Xuân đang tích cực thực hiện đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch. Những giá trị văn hóa nông thôn, tình làng nghĩa xóm càng được khẳng định và có ý nghĩa rất lớn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay.

Giai đoạn 2021-2030, Hà Tĩnh tập trung các định hướng lớn để tạo đột phá phát triển, gồm: Bốn trụ cột: Công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng; nông nghiệp; dịch vụ, du lịch; dịch vụ cảng biển và logistics. Ba nền tảng: Nguồn lực con người; cơ sở hạ tầng đồng bộ; đổi mới, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh. Ba đô thị: Đô thị chung quanh thành phố Hà Tĩnh (gắn với các đô thị vệ tinh, đô thị cửa ngõ); đô thị phía bắc với hạt nhân là thị xã Hồng Lĩnh (gắn với các thị trấn: Nghi Xuân, Xuân An, Can Lộc và Đức Thọ); đô thị phía nam với hạt nhân là thị xã Kỳ Anh (gắn với Khu Kinh tế Vũng Áng và các vùng phụ cận). Một trung tâm: Khu Kinh tế Vũng Áng. Ba hành lang kinh tế: Đồng bằng ven biển gắn với quốc lộ 1A và đường ven biển; dọc đường 8 và thị xã Hồng Lĩnh – Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây; trung du và miền núi gắn với đường Hồ Chí Minh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khơi dậy, đề cao vai trò chủ thể sáng tạo của người dân nhằm phát huy nội lực, đồng thời xã hội hóa nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. Đó là những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới.

Theo: Vũ Lam (Báo Lao Động)