Theo đó, tổng số đối tượng được hỗ trợ đợt này gồm 946 người, trong đó có 529 người thuộc nhóm 4 (hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương); 12 người thuộc nhóm 5 (hỗ trợ người lao động ngừng việc); 405 người thuộc nhóm 7 (hỗ trợ trẻ em và người điều trị, cách ly y tế).

Tổng kinh phí hỗ trợ cho các trường hợp nêu trên là 2.503.629.000 đồng, bao gồm: Ngân sách trung ương (hỗ trợ 60%) là 1.502.177.400 đồng; ngân sách địa phương (hỗ trợ 40%) là 1.001.451.600 đồng.

Trong hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách địa phương, phần ngân sách tỉnh (hỗ trợ 70%) là 701.016.120 đồng, ngân sách cấp huyện (hỗ trợ 30%) là 300.435.480 đồng.

Theo Nguyễn Ngọc Vượng – Báo Dân Sinh