Ngày 5.11, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Đặng Thị Quỳnh Diệp ký ban hành công văn số 2199 về việc dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn.

Công văn số 2199 của Sở GD ĐT Hà Tĩnh

Cụ thể, ngày 2.22.2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Thông tư 01, 02, 03, 04 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập.

Ngày 18.10.2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp khác với quy định tại các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nghị định 89 có hiệu lực từ ngày 10.12.2021.

Trong khi chờ hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo tạm dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Trước đó, báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh về những bất cập trong việc bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên: chồng chéo, hình thức, lãng phí và gây áp lực cho đội ngũ giáo viên.

Theo: QUANG ĐẠI (Báo Lao Động)