Trước đó Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có văn bản đồng ý đề xuất của Liên hiệp hội và giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Liên hiệp hội thực hiện xây dựng đề án.
Theo đề án vừa được phê duyệt, việc xét chọn, tôn vinh trí thức được diễn ra 2 lần/5 năm bắt đầu từ năm 2022. Đối tượng được xét chọn, tôn vinh là những trí thức có đóng góp, cống hiến đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động, công tác, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh và đất nước trên tất cả các lĩnh vực.Đề án cũng quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự thủ tục và giao Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh là cơ quan thường trực để tổ chức thực hiện triển khai.
Tôn vinh trí thức thể hiện sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền đối với đội ngũ trí thức.Thông qua hoạt động tôn vinh trí thức góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức hoạt động, sáng tạo, cống hiến. Trong nhiều năm qua Hà Tĩnh cũng đã tổ chức tốt hoạt động tôn vinh thông qua việc gặp mặt hàng năm, tuy nhiên đây là lần đầu tiên tỉnh có văn bản quy định rõ về hoạt động này.
Theo: Thái Sơn/vusta