Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW tham dự và chỉ đạo chương trình

Hội thảo và Hội nghị Ban Chỉ đạo lần thứ hai nhằm tổng kết lại các công việc đã triển khai và lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Báo cáo tổng kết lần cuối trước khi trình xin ý kiến Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW tham dự và chỉ đạo chương trình.

Xây dựng đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế của cả nước

Ngoài điểm cầu chính tại Ban Kinh tế Trung ương và các điểm cầu tại TP Cần Thơ, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là các điểm cầu tại 13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và tại một số Viện nghiên cứu, trường Đại học, tổ chức quốc tế có nghiên cứu về đồng bằng sông Cửu Long.

Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, địa phương cùng các chuyên gia, nhà khoa học, một số tập đoàn kinh tế và một số tổ chức quốc tế.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW nhấn mạnh: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế quan trọng trong sự phát triển bền vững của cả nước, có vị trí địa chính trị và an ninh quốc phòng hết sức quan trọng, là đồng bằng châu thổ lớn nhất của Đông Nam Á, vựa lúa của cả nước, nơi sản sinh ra những nét văn hóa hết sức đặc thù, nền văn minh sông nước độc đáo, nơi sinh sống của hơn 17,2 triệu đồng bào dân tộc anh em Kinh, Khmer, Chăm,…

Với ý nghĩa, vai trò quan trọng như vậy, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nghị quyết số 21-NQ/TW đã xác định những định hướng, mục tiêu, giải pháp quan trọng để đẩy nhanh quá trình phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long, theo đó nêu rõ mục tiêu: “xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế của cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, hiệu quả, bền vững;

Gắn phát triển lực lượng sản xuất với xây dựng quan hệ sản xuất mới, phù hợp; các mặt văn hóa, xã hội tiến kịp mặt bằng chung của cả nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là với đồng bào Khơ-me và nhân dân vùng ngập lũ; phát triển kinh tế – xã hội gắn chặt với bảo vệ môi trường sinh thái, với bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc phòng vững chắc”.

Thu hút nguồn lực nhằm khai thác các tiềm năng của đồng bằng sông Cửu Long

Nghị quyết 21-NQ/TW sau 18 năm triển khai, các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội được đề ra trong Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kết luận số 28-KL/TW đã cơ bản hoàn thành như: Tăng trưởng kinh tế duy trì với tốc độ khá cao. Đã hình thành vùng công nghiệp chế biến phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản với công nghệ cao đạt khá, từng bước khẳng định là trung tâm năng lượng của cả nước…

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh “Hội thảo này có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt để củng cố các luận cứ khoa học và thực tiễn giúp Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án tham khảo và có các đánh giá toàn diện hơn nhằm tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư phương hướng phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thu hút nguồn lực nhằm khai thác các tiềm năng

Qua Hội thảo, các đại biểu tập trung vào các nội dung: Quan điểm, mục tiêu, định hướng và các giải pháp nhằm phát triển Vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như các vấn đề như: khoa học và công nghệ;

Nguồn nhân lực; tạo việc làm; chăm sóc sức khỏe người dân và đảm bảo an sinh, xã hội; Chính sách an sinh xã hội đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh hậu Covid; Các giải pháp bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu Vùng; Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Các đại biểu cũng đã trao đổi làm sâu sắc hơn về những kết quả trong triển khai chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển Vùng thời gian qua, chỉ rõ những hạn chế, bất cập, những điểm “nghẽn” về chính sách để thu hút nguồn lực nhằm khai thác các tiềm năng về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước, từ đó chỉ ra các cơ hội và thách thức cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trong đó làm rõ hơn về các tiềm năng, lợi thế của Vùng như: công nghiệp phần mềm, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, phát triển kinh tế biển, chế biến nông sản, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ thương mại, logicstics,…

Đặc biệt tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vấn đề liên kết Vùng; đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm đầu tư, quản trị theo vùng và định hướng, điều phối, phân bổ ngân sách, thu hút đầu tư, quản trị không gian kinh tế vùng; làm rõ về kinh tế vùng, liên kết vùng có quan hệ chặt chẽ với quá trình phân cấp và đề xuất điều chỉnh, sửa đổi một số Luật, Nghị định… để phù hợp hơn trong việc thu hút, khai thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực chung của vùng.

Các đại biểu tham dự hội thảo thống nhất cao đề nghị Ban Chỉ đạo đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới cho phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo động lực cho địa phương, phù hợp với thực tiễn phát triển, tình hình quốc tế và khu vực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh của Vùng trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày đã diễn ra Hội nghị lần thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX; Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Thanh Nhung