Thực hiện Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng số 1310/QĐ-CTHADS ngày 22/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh, mới đây, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm sát hoạt động tiêu hủy vật chứng tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Kiểm sát quá trình tiêu huỷ vật chứng

Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thực hiện tiêu hủy vật chứng, tài sản của 14 quyết định thi hành án dân sự, bao gồm 58 khoản. Qua xem xét, đối chiếu từng loại vật chứng, nhận thấy tình trạng niêm phong, số lượng, chủng loại tương ứng với nội dung của các biên bản bàn giao, bản án của Tòa án và quyết định thi hành án. Hội đồng nhất trí đưa các vật chứng nói trên ra tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Qua quá trình kiểm sát, VKSND tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy Cục THA dân sự đã chấp hành đầy đủ quy định về thành phần Hội đồng tiêu hủy cũng như trình tự, thủ tục tiến hành tiêu hủy theo Điều 125 Luật Thi hành án dân sự; Điều 33 Nghị định số 62 ngày 18/7/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.